Istorija

Nuo pat aukštosios mokyklos kūrimosi pradžios (1924 m.) kartu prasidėjo ir jaunimo sportinė veikla. Popaskaitinė veikla tuomet dažniausiai reiškėsi sportinių varžybų organizavimu ir jų vykdymu. 1930 metais, Žemės ūkio akademijoje pradėjus ruošti namų ūkio specialistes, šioms studentėms kūno kultūros pratybos tapo privalomos. Kūno kultūros disciplina priklausė pedagogikos katedrai. O ją dėstė lektorė K. Steponaitytė-Marijošienė (dirbo iki 1940 m.). ŽŪA buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje buvo įvestos privalomos kūno kultūros pratybos.
Kūno kultūros katedra Žemės ūkio akademijoje įkurta 1948 m. balandžio 1 d. Katedrai vadovavo K. Povilaitis (1948 04 – 08), P. Valiušaitis (1948 – 1950 m.). 1948 katedroje etatiniais darbuotojais pradėjo dirbti jauni kūno kultūros specialistai – S. Baltrūnienė, U. Danilevičienė, Z. Šveikauskas ir V. Kuprėnas.
1950 – 1951 mokslo metais katedros vedėjo pareigas ėjo V. Kuprėnas. Nuo 1951 iki 1960 m. katedrai vadovavo J. Klimas. Katedroje pradėjo dirbti krepšinio žinovai – G. Sviderskaitė (1952 – 1957 m.) ir V. Bimba (1955 – 1962 m.).
1961 m Fizinio lavinimo katedroje pradedama dėstyti ir civilinė gynyba. Jai dėstyti į katedrą pakviečiamas atsargos pulkininkas B. Bitinas.
1960 m. katedrai pradėjus vadovauti doc. Č. Stakioniui (dirbo iki 1974 m.) ir 1964 metais galutinai Akademijai persikėlus iš Kauno į Noreikiškes, katedros darbų apimtis išaugo. Katedros gretas papildė nauji dėstytojai – A. Varanauskas (1958 m.), S. Gargasas (1962 m.), R. Šileika (1962 m.), A. Lagunavičienė (1962 m.), F. Mitkevičius (1963 m.), V. Vaščila (1963 m.), R. Ivanovas (1966 m.), V. Daškus (1966 m.), Z. Legaitė (1968 m.), A. Janulionis (1969 m.), L. Baradas (1971 m.), B. Varanauskienė (1973 m.), V. Volbekienė (1973 m.), R. Augūnas (1973 m.), A. Bulatovas (1974 m.).
Nuo 1974 m. Fizinio katedrai pradeda vadovauti doc. V. Vaščila. Į katedrą kviečiami jauni Kūno kultūros instituto auklėtiniai L. Bakelytė, G. Gaigalienė, M. Kanapeckas, S. Margevičius, N. Sakalauskienė (visi 1976 m.), K. Kamantauskas, K. Puodžiūnas, A. Siaurodinas, A. Svetkauskas (visi 1978 m.), V. Dimavičienė, K. Giedraitis, P. Samalionis (visi 1980 m.). 1982 m. katedroje pradeda dirbti J. Buitkus, S. Liaudanskas, o 1984 m. – Š. Jakševičius , A. Kazlauskas, A. Brasas, 1985 m. – J. Sokas, 1987 m. – R. Mitkevičiūtė, 1989 m. – A. Jonaitytė, R. Ragauskas.
1990 m. Fizinio lavinimo katedros pavadinimas pakeistas į Kūno kultūros katedros. Tais pačiais metais katedrai pradeda vadovauti mokslų kandidatas J. Sokas. 1994 m., jam perėjus į kitą darbą, katedrai du mėnesius vadovavo vyr. asistentas S. Liaudanskas. Ir jam perėjus į kitą darbą, 1994 – 1995 m. katedrai vadovavo doc. S. Gargasas. 1995 m., doc. S. Gargasui nepanorus toliau vadovauti katedrai, vedėjo pareigoms po penkerių metų pertraukos vėl išrenkamas doc. V. Vaščila.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aukštosiose mokyklose pradėta taikyti užsienio šalių aukščiausios kvalifikacijos rengimo patirtis. Studijos tapo humaniškesnės ir demokratiškesnės, o studentai įgijo žymiai daugiau pasirinkimo teisių ir laisvių. Kūno kultūra aukštosios mokyklos mokymo planuose vertinama kaip mokymo disciplina. Ji privaloma tik pirmųjų kursų studentams. Populiariausi moduliai yra “Sveika gyvensena”, “Sporto laisvalaikio organizavimas”, “Nemotorizuotas turizmas” ir kt..
Prisimenant katedros istorinę raidą, būtina paminėti ir pagalbinio personalo darbuotojus, be kurių triūso, sumanaus ir kruopštaus darbo sėkmingas kūno kultūros dėstymas ir sporto vystymas aukštojoje mokykloje būtų neįmanomas. Su didžiule pagarba prisimename anksčiau dirbusius arba šiandien tebedirbančius: J. Anikevičių, A. Bračiulienę, G. Usačiovą, J. Sangavičių, K. Gedzevičių, R. Adamonienę, R. Trumpickienę, V. Stankevičių, R. Zarauską, V. Andriuškevičių, J. Urbanavičienę, A. Kazakauskienę, L. Klimauskienę, R. Čiukšytę, N. Dagytę, J. Lelienę, L. Kernevičiene ir kt.
LŽŪU senato 2006 06 28 nutarimu (protokolas Nr. 458) ir Rektoriaus 2006 08 11 įsakymu Nr. 10-A nuo 2006 metų rugsėjo 1 dienos Kūno kultūros katedra pertvarkyta į Kūno kultūros ir sporto centrą.
Nuo 2006 m. spalio 1d. Rektoriaus įsakymu Kūno kultūros ir sporto centro vedėju paskirtas Sigitas Liaudanskas. Nuo 2007 metų Sigitas Liaudanskas Kūno kultūros ir sporto centro vedėju išrenkamas konkurso tvarka.
Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. Rektoriaus įsakymu Sigitas Liaudanskas skiriamas Kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi.

image-50 image-49 image-48 image-47 image-46 image-45 image-44 image-43 image-42 image-41 image-40 image-39 image-38 image-37 image-36 image-35 image-34